Šolski sklad OŠ Korena je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa Sveta šole.

Delo sklada vodi in usmerja upravni odbor sklada, mandat članov traja štiri leta.

Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

– sprejema Pravilnik sklada,

– voli in razrešuje predsednika upravnega odbora,

– sprejema letni program dela,

– pripravlja poročila o realizaciji letnega programa dela,

– odloča o finančnih poslih in upravlja s sredstvi šolskega sklada,

– obravnava mnenja in predloge Sveta staršev ter staršev učencev, o pomoči in odloča o njih,

– oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma donacije in drugo posameznikom, institucijam, podjetjem ter drugim, razen političnim strankam,

– skrbi za promocijo sklada,

– organizira prireditve in zbiralne akcije, katerih namen je zbiranje sredstev za sklad,

– sprejema smernice za dodeljevanje finančne pomoči socialno šibkim učencem,

– opravlja druge naloge po zakonu.

Upravni odbor ima 7 (sedem) članov, od 10. 6. 2022 so člani upravnega odbora:

Predstavniki šole:

  • Janja Tepeh
  • Metka Kolar
  • Tamara Zavec
  • Dejan Kramberger

 Predstavniki staršev:

  • Jože Kojc
  • Gorazd Koletnik
  • Lea Bauman

Predsednik upravnega odbora šolskega sklada je Jože Kojc.

 

 

PRISPEVKI V ŠOLSKI SKLAD

Prostovoljni prispevki bodo omogočili nemoteno delo sklada in uresničevanje spodaj navedenih namenov:

– financiranje dejavnosti in potreb učencev, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,

– financiranje nadstandardnih dejavnosti, ki so kot take opredeljene v LDN za vsako šolsko leto,

– nakup nadstandardne opreme (didaktični in učni pripomočki),

– zviševanje standarda vzgoje in pouka in podobno,

– pomoč pri plačilu pri udeležbi na ekskurzijah, taborih in šoli v naravi socialno ogroženim otrokom, pod določenimi pogoji in v določenem deležu.

 

 

Pravila delovanja šolskega sklada OŠ Korena 10.6.2022