Razširjen program

 • je načrtovan v letnih delovnih načrtih strokovnih delavcev,
 • v mesecu oktobru 2022 bo predvidoma (mesec požarne varnosti) izvedena evakuacija in ogled gasilske opreme v sodelovanju z Gasilskim društvom Korena. Odgovorna: ravnatelj in hišnik.

Poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli

      I.          Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje.

   II.          Kultura in tradicija

 III.          Učenje in osebnostni razvoj

V okviru projekta RAP se izvaja drugi tuj jezik nemščina (Petra Dovar).

Pevski zbori bodo sodelovali na občinskih prireditvah in prireditvah s povabili krajevnih društev.

Kolesarski izpit se bo izvedel konec meseca maja na šoli. Odgovorna je Petra Fišer.

Z zunanjimi sodelavci bomo organizirali naslednje krožke:

 • ŠPORTNI PLES- plesni center PLESNA DIMENZIJA- Natalija Pravdič Mohd (financirajo 100% starši, šola financira stroške tekmovanj)
 • ČEBELARSKI KROŽEK-čebelarski mojster Jože Vute (financira Čebelarska zveza Slovenije).

Delo z nadarjenimi učenci

(koordinatorica Štefka Ornik)

Pri pripravi programa za nadarjene učence smo izhajali iz smernic Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli in iz sodobnih smernic poučevanja za 21. stoletje

Cilji dela z nadarjenimi učenci so: med seboj povezati učence naše šole z različnimi talenti; razvijati soc. veščine; razvijati odgovornost do znanja; prepoznati, predstaviti, ohranjati in spodbujati svoj talent; razvijat samostojnost in odgovornost; razvijati splošno razgledanost in uporabnost znanja; motivirati učence za udeležbo na različnih tekmovanjih, natečajih, javnih nastopih; dosegati rezultate na tekmovanjih iz znanj; skrb za celostni razvoj; razvijanje ustvarjalnosti; višje oblike učenja; širitev in poglabljanje znanja.

 

V tem šolskem letu bodo nadarjenim učencem omogočene naslednje aktivnosti: 

 • udeležba na različnih tekmovanjih 
 • dodatni pouk
 • interesne dejavnosti
 • sodelovanje na prireditvah
 • sodelovanje pri projektih in akcijah
 • sodelovanje v likovnih natečajih in delavnicah
 • noč branja
 • sobotne delavnice
 • angleški filmski večer
 • obisk sobe pobega in ustvarjanje sobe pobega 
 • aktivno sodelovanje ob Evropskem dnevu jezikov
 • aktivnost Učitelj za en dan ob svetovnem dnevu učiteljev
 • nagradna ekskurzija
 • priprava aktivnosti ob različnih praznikih

Kulturna šola

(mentorica: Valentina FRAJZMAN)

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikuluma.

To je naziv, ki ga JSKD (javni sklad za kulturne dejavnosti RS) dodeljuje osnovnim šolam, ki:

– izkazujejo razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih kulturnih področjih 

– v kulturno delovanje vključujejo večje število učencev in učiteljev,

– redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem ter širši lokalni javnosti in

– katerih šolske skupine sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na različnih področjih kulture

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

Zdrava šola

(mentorica: Simona  ŠTRUCL)

Glavni namen projekta Zdrava šola, ki ga vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, je promoviranje zdravja.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Tako učence kot zaposlene spodbuja, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

Leta 2008 se je naša šola pridružila Slovenski mreži zdravih šol, ki deluje že od leta 1993. Zavezujemo se, da spodbujamo uresničevanje naslednjih ciljev:

 1.     Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo      pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2.     Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3.     Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4.     Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5.     Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6.     Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7.     Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8.     Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9.     Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

V šolskem letu 2022/2023 je vsebinska rdeča nit projekta Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Pod ta naslov sodijo vse teme zdravega življenjskega sloga (duševno zdravje – obvladovanje stresa, izboljšanje komunikacije, čuječnost, mediacija, programi duševnega zdravja, postkovidni izzivi za učence/dijake, učitelje in starše, zdrava prehrana, več gibanja v šoli, med poukom in doma, prosti čas, varnost itd.), čemur se bomo tem bolj poskušali približati in realizirati s pomočjo najrazličnejših dejavnosti in aktivnosti skozi vso šolsko leto.

Šolska shema

(mentor: Jani MULEC)

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Predstavitev šolske sheme EU

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Namen in cilj

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Naša mala knjižnica

(Koordinatorica: Janja Tepeh, mentorici: Jasmina KRIŽAN MURKO in Nataša NARAGLAV TURK)

V letošnjem šolskem letu se naša šola že četrtič pridružuje mednarodnemu projektu Naša mala knjižnica, ki je namenjen spodbujanju branja in spoznavanju drugih kultur. Druženja ob knjigi so popestrena s številnimi  zanimivimi aktivnostmi. Mladi bralci med drugim rešujejo naloge v Ustvarjalniku, sodelujejo pri izmenjavi knjižnega junaka z učenci iz druge šole, pomagajo pri urejanju čarobnega bralnega kotička in sodelujejo pri Bralnem vlakcu.

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti 

(mentorici: Andreja ZELENIK in Štefka Ornik)

Projekt Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI bomo letos na naši šoli izvedli prvič in je namenjen uresničevanju zamisli naših učencev, povezanih s organizacijo in IZDELAVO IZDELKOV ZA PRODAJO/PROMOCIJO.

Projekt se izvaja v šolskem letu 2022/2023 in je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Javnega povabila JP MLADI 2022/2023. V realizacijo projekta so vključeni zunanji mentorji s podjetniškimi izkušnjami in dokazljivimi izkušnjami v izvajanju podjetniških programov za učence in učitelji: Andreja Zelenik in Štefka Ornik.

Otroci bodo sami dajali ideje, kaj bi dejansko naredili, poiskali optimalno praktično rešitev, izbrali izdelek za izdelavo glede na preference ciljne skupine, pripravili prototip, izdelali dizajn in etiketo za embalažo, pregledali cene in izračunali lastno ceno ter pripravili kvalitetno prezentacijo, s katero bodo poskušali prepričati »investitorje« . Tako bodo osvojili osnovna znanja raziskave trga ter koncepta načrtovalca in uporabnika, spodbujali bomo uporabo spleta za pridobivanje in posredovanje informacij, jih soočili s konceptom vrednosti sredstev, stroškov, omejitve budžeta in s tem povezanim bliskovitim izračunom finančnega modela. Vzpodbudili jih bomo v razmišljanje o morebitni poslovni možnosti oz. razmišljanju o načinih, kako bi z določeno aktivnostjo tudi zaslužili. Učenci bodo tudi fizično pomagali pri dejanski uresničitvi ideje po metodologiji Design Thinking, Lean startup in Junior Achievement.

Teden pisanja z roko 2023

(mentorica: Nataša Naraglav TURK)

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. To je izvirna človekova spretnost, saj nihče na svetu ne piše tako kot vi. Spretnosti razvijamo z vajo. Znano je, da možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Učenci, ki pišejo z roko, pišejo spise hitreje, imajo večjo vztrajnost, več idej in dolgotrajnejšo pozornost.

Namen Tedna pisanja z roko je ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, ga spodbuditi, vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko, poudariti pomen razvoja individualnosti, vplivati na razvoj fine motorike pri mlajših in starejših ter izraziti spoštovanje in naklonjenost, saj je pisanje z roko bolj osebno.

Če bomo pisali z roko, bomo ohranili to fino motorično spretnost, ki je pomembna za mlajše in starejše generacije. Sami se bomo odločali, kdaj bomo pisali s pomočjo računalniške tipkovnice in kdaj z roko. Dobro je ohraniti možnost izbire.

Teden pisanja z roko, ki bo od 23. do 27. januarja 2023, bo lepa priložnost, da vsaj enkrat na leto opozarjamo učence, dijake in odrasle na pomen pisanja z roko.

Korak k Sončku

(mentorici: Martina GOMZI, Tamara FILIPAJ)

Inkluzija je tista vrednota, ki jo Zveza Sonček odločno zagovarja že vrsto let. V ta namen že od leta 1993 razvija projekt Korak k Sončku, katerega temeljni cilj je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo – »Eno šolo za vse«, hkrati pa ozaveščanje družbe o vključevanju.

Cilji projekta so:

 1. sprejemati in razumeti vsakršno drugačnost,
 2. oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom, mladostnikom in odraslim z invalidnostjo omogočila enake možnosti kot jih imajo sovrstniki,
 3. seznaniti strokovne delavce v vrtcih ali šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno–izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
 4. medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
 5. strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši,
 6. svetovanje staršem.

Vsebine projekta:

 • Predstavitev literature, ki govori o drugačnosti in naj bi jo spoznali  vsi otroci ali mladostniki v projektu.
 • Vključitev vsebine knjige v redno učno delo: branje (domače branje, bralna značka), pripovedovanje vsebine, razgovor o vsebini, poročila, doživljanje zgodbe, ilustriranje zgodbe, posameznih delov, lepljenke; izdelava lutk, plakatov, panojev ter dramatizacija vsebine ali posameznih prizorov, lutkovne predstave, upesnitve, drugo.
 • Pogovor o različnosti in učenje otrok za sprejemanje drugačnosti kot normalnega družbenega pojava in del vsakdanje življenjske resničnosti (različnost nasploh, drugačnost v skupini, razredu).
 • Obisk parašportnika, predstavnikov študentov invalidov s konkretnimi delavnicami na temo drugačnosti, predstave na temo drugačnosti, obisk znane osebnosti.

Projekt UNICEF

(Mentorici: Tamara FILIPAJ, Martina GOMZI)

V šolah in vrtcih se s pomočjo Unicefovih projektov vzgaja otroke in mlade v odgovorne državljane sveta. Temeljni namen je ozaveščanje otrok in mladih o njihovih pravicah, ki so zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah.

Skozi različne vsebine se otroci in mladostniki spoznavajo s problematiko današnjega sveta, istočasno pa imajo možnost pomagati svojim vrstnikom v državah v razvoju.

Z aktivnostmi želimo v redni pouk umestiti tiste vsebine, ki jih formalno izobraževanje ne zajema. Letos bomo posebno pozornost posvetili vključevanju – v ta namen bodo razredniki izvajali mesečne delavnice na temo vključevanja vseh otrok.

V okviru programa Učenje o otrokovih pravicah pa se bodo v vrtcu šivale Punčke iz cunj. Projekt ima dvojno poslanstvo, saj krepi medčloveške odnose, spodbuja solidarnost, prijateljstva, obenem pa z donacijami podpira program cepljenja otrok v državah globalnega juga.

Drugo:

 • Mladi dopisnik – Martina GOMZI, Valentina FRAJZMAN
 • mladi član RK, sprejem – Brigita POSL
 • mladinski tisk – Jasmina Križan MURKO
 • knjižnica, učbeniški sklad – Jasmina Križan MURKO
 • karierna orientacija – Jasmina KRIŽAN MURKO
 • bralna značka – Jasmina Križan MURKO
 • bralna značka – TJA – Petra DOVAR, ŠTEFKA ORNIK 
 • športna značka, Zlati sonček – Suzana DJURAN
 • lutkovni abonma – Suzana Djuran
 • otroška varnostna olimpijada-Simona LOVREC
 • noč branja – Martina GOMZI