IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev ter omogočajo poglabljanje in širitev znanj. Ločimo  obvezne in neobvezne izbirne predmete.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci od 4. do 6. razreda lahko obiskujejo pouk neobveznih  izbirnih .Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oziroma sposobnosti. Učenec se lahko v soglasju s starši odloči tudi, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, izjema je nemščina, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. 

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika – nemščine kot neobvezni izbirni predmet. Učenec se lahko v soglasju s starši  tudi odloči, da ne bo obiskoval  neobveznega izbirnega predmeta. Izvajajo se le tisti predmeti, za katere je dovolj prijavljenih učencev.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Vsak učenec od 7. do 9. razreda mora izbrati obvezne izbirne predmete v trajanju najmanj 2 ur tedensko, lahko tudi 3 ure, če starši s tem soglašajo. Vsi izbirni predmeti se izvajajo  eno uro na teden, razen tujega jezika, ki sta mu namenjeni  dve uri.

Obvezni izbirni predmeti so lahko triletni, enoletni ali vezani na razred.

Če učenec obiskuje  glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko  na pisni predlog staršev oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih.

Tako neobvezni kot obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo.

Opise posameznih predmetov si lahko ogledate na spletni strani šole pod zavihkom Organizacija dela.

Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.

Po 30. 9. 2020 spremembe niso več možne.

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 bo prijava na izbirne predme možna samo na spletu.

Aplikacija bo dostopna od ponedeljka, 20. 4. 2020, do petka, 24. 4. 2020.

Če boste pri prijavi naleteli na težave, prosim  pišite na mail:

jasmina.krizna-murkov@guest.arnes.si